ابعاد: قاعده‌ی پایین 39 سانتی متر

قاعده‌ی بالا 38 سانتی متر

ارتفاع 31 سانتی متر