بافت یقه گرد از آیتم‌های پوششی گرمی که در کنار کاپشن، بارانی و پالتو از اهمیت زیادی برخوردار است. بازلی مجموعه متنوعی از بافت یقه گرد را فراهم کرده است.