بافت یقه هفت سانت بازلی، در کنار پالتو و بارانی استایلی جذاب از شما خلق خواهد کرد. بهتر است یکی از این بافت‌های هفت سانت را در کمدتان داشته باشید.